2. Pravidla hry

2.0. Všeobecná pravidla hry

 1. a) Čáry vyznačující hrací plochu jsou neutrální.
 2. b) Hráči smějí pohánět míč do soupeřovy branky údery kolem (při tom musí ruce zůstat na řidítkách a obě nohy na pedálech), jinak jde o přestupek.Pokud tomu tak není, dosažená branka je neplatná,  V tomto případě tento přestupek nevede ani k 4-m trestném úderu nebo rohového úderu. Hra pokračuje z pravé rohové značky.Odražení míče od kola hráče nebo jeho těla se proto posuzuje jako platný úder. „Hlavičky“ jsou přípustné.
 3. c) Omezování soupeře (úmyslné najíždění, strkání, přidržování nebo chytání), opírání se o brankovou tyč nebo stěnu, podpírání spoluhráče rukama nebo tělem, hlasité volání (mezi hráči družstva, mezi hráči a vedením družstva, na soupeře nebo jiné osoby), reklamování (vůči partnerovi, soupeřovi, rozhodčímu, rozhodčímu sboru, doprovodu nebo divákům) se považuje za přestupek a trestá se.
 4. d) Útočit se smí pouze na míč, ne na soupeře nebo jeho kolo. Na hráče, který má míč vedle svého kola, se proto smí útočit pouze z té strany, na které má míč.
 5. e) Míč nesmí být v prostoru hřiště, stejně tak jako u mantinelu, zbytečně dlouho držen nebo pohráván, pokud tomu nezavdává důvod soupeř. Pokud hráč, aniž je omezován soupeřem, nepokračuje na vyzvání rozhodčího ve hře, dopouští se přestupku.
 6. f) Zachytí-li se míč na kole nebo těle hráče, je povinen jej ihned uvolnit. V případě nutnosti může být míč uvolněn rukou, ale hráč tím nesmí získat výhodu, např. nasměrováním míče nebo přihrávkou rukou.Dopustí-li se takového zjevného zvýhodnění, je to přestupek.
 7. g) Nepřípustné je seskočit s kola za účelem zachycení jinak nedosažitelného míče.Tento prohřešek se při jeho opakování trestá napomenutím.
 8. h) Pouze dva příslušníci doprovodu družstva se musí zdržovat po dobu běžícího času zápasu za mantinelem v prostoru pro trenéra na židlích vlevo od branky.
 9. i) Zdržování hry

Posoudí-li rozhodčí, že se některé družstvo pokouší držením míče zdržovat hru,signalizuje zvednutím ruky (viz obr. 4 ) tak dlouho jak situace trvá a hlasitým upozorněním „hrej“(play), že jde o zdržování a asi za 20 sec. družstvo bude potrestáno. Pokud v tom družstvo pokračuje, aniž by se pokusilo změnit styl hry, dopouští
se přestupku a trestá se volným úderem ze středové značky.

2.1. Právo rozehry

Před zahájením zápasu určí právo rozehry rozhodčí losem. Vyhrávající strana rozehrává první poločas. Po změně stran zahajuje druhý poločas  druhé družstvo. Po dosažené brance má právo rozehry družstvo, které branku obdrželo.

2.2. Zahájení hry

 1. a) Míč se pokládá při začátku hry, po změně stran a po každé platné brance na středovou značku.
 2. b) Při zahájení hry v prvním i druhém poločase a po dosažené brance se mohou hráči pohybovat po celém hřišti s výjimkou soupeřova trestného území a středového kruhu. Po zahajovacím hvizdu smějí rozehrávající vjet do středového kruhu k míči a rozehrát. Rozehrávající hráč se může míče dotknout vícekrát.Obránce smí do kruhu až po dotyku míče rozehrávajícím hráčem.
 3. c) Nachází-li se při rozehře (v okamžiku dotyku hráče s míčem) hráč družstva soupeřů ve středovém kruhu, nařizuje se volný úder z místa na středovém kruhu, které je nejblíže soupeřově brance.Rozhodčí, ale má možnost respektovat výhodu rozehrávajícího družstva, jestliže může bez narušení ve své útočné akci pokračovat.

2.3. Přerušení hry, signály píšťalkou, míč rozhodčího (neutrální míč)

 1. a) Zahájení hry a přerušení hry oznamuje rozhodčí jedním hvizdem, dosažená branka dlouhým hvizdem.Poločas a konec zápasu oznamuje signálem časoměřič. Rozhodčí dvojím písknutím potvrzuje ukončení hry v poločase a na konci zápasu. Pro ukončení hry je ale rozhodující počátek závěrečného signálu časoměřiče.
 2. b) Rozhodčí musí hru přerušit:

při všech přestupcích proti pravidlům,

když míč opustí hrací plochu,

když bylo dosaženo branky,

když míč narazil na strop.

Rozhodčí musí hru přerušit a nechat nastavit čas, provede to gestikulací ruky „time out“ a trojím krátkým písknutím.

 • když je třeba hráčům , rozhodčímu sboru nebo jiným osobám cokoliv sdělit,
 • když dojde k nejasnosti o stavu zápasu nebo času,
 • když je zraněn hráč nebo je domněnka o jeho zranění,
 • při napomínání,
 • při vyloučení,
 • při závadách na hřišti.
 1. c) Kvůli technické závadě na kole nebo nepořádku sportovního oděvu hráče, se hra nepřerušuje.Výjimkou jsou na hřišti ležící předměty nebo oblečení hráče odporující slušnosti.
 2. d) Jestliže je hra z jakéhokoliv důvodu přechodně přerušena, aniž míč opustil hřiště nebo aniž došlo k přestupku ze strany některého družstva, nebo při rozhodčímu ne zcela jednoznačně přehledných situacích, může nařídit rozehru míčem rozhodčího.Také při odrazu míče od stropu nebo od stropu visících zařízení a těles se nařizuje míč rozhodčího.Míč rozhodčího se rozehrává v každém případě ze středové značky. Hráči se musí postavit vně středového kruhu a po hvizdu smějí jet k míči.Míč může být rozehrán více údery.

2.4. Pravidlo o výhodě

Protože hráč, který se dopustil přestupku, nesmí ze svého přestupku nikdy dosáhnout jakékoliv výhody, nemusí rozhodčí zápas přerušovat, jestliže soupeř při tom zůstává ve výhodě nebo se do výhodné situace dostává. Je-li ponechána výhoda, oznamuje to rozhodčí předpažením ruky (viz obr. 2)a upozorněním hlasem „hrej“ (go on). Ponechanou výhodu nelze dodatečně rušit.

2.5. Vrácení za brankovou čáru, právo znovu zasáhnout do hry

 1. a) Jestliže hráč během hry (s výjimkou přerušení hry nebo přestávky v poločase) spadne s kola, dotkne se země, opře se o hráče, zeď, mantinel, míč nebo branku, není od tohoto okamžiku oprávněn hrát.
 2. b) Aby opět dosáhl oprávnění hrát, musí zajet nebo běžet ihned za svou brankovou čáru a vrátit se do hřiště na stejné straně. Musí přitom přejet brankovou čáru mimo trestné území jedním kolem, aby byl opět oprávněn hrát.
 3. c) Jestliže spadlý hráč narušuje nepřiměřeně dlouhým stáním, ležením, cloněním nebo držením soupeře průběh hry nebo se dotkne míče s úmyslem znevýhodnit soupeře, dopouští se přestupku.
 4. d) Jestliže se hráč v trestném území dotkl země nebo se opřel o branku, musí opustit trestné území a jet nebo běžet za vnější brankovou čáru, aby byl opět oprávněn hrát. Musí přitom dotykovými body obou kol opustit trestné území a je oprávněn znovu hrát, až když přejel dotykovým bodem jednoho kola brankovou čáru mimo trestné území.
 5. e) Zdrží-li se spadlý hráč v trestném území, nařídí se 4-m úder, jestliže se hráč nebo jeho kolo dotkne míče nebo omezí soupeře.
 6. f) Přestupky při vracení ve hřišti se trestají volným úderem, v trestném území pak 4-m úderem.

2.6. Platná branka

 1. a) Branky je dosaženo, jestliže míč překročil brankovou čáru.Když se míč kutálí po zemi, musí svým stykovým bodem se zemí překročit zadní okraj brankové čáry.To platí i pro míč, který ve vzduchu překročil brankovou čáru. (Viz obr. 1.)Branka je platná i tehdy, když střílející hráč po úderu s kola spadne.
 2. b) Posune-li se branka během hry ze své správné polohy, není pro uznání platné branky směrodatná branková čára, ale myšlená spojnice brankových tyčí. Překročí-li míč myšlenou spojnicí tyčí, je branky dosaženo.
 3. c) Úder míče nebo sražení míče do vlastní branky se vždy počítá jako branka ve prospěch soupeře.
 4. d) Jestliže v důsledku přestupku soupeře proti pravidlům nebo z jiných příčin nedojde k jinak jisté brance, nesmí se nikdy rozhodnout, že branka platí.Pokud brance zabránil přestupek, nařídí se volný úder, při přestupku v trestném území 4-m úder.
 5. e) Po neplatné brance nebo neuznané brance se staví míč na pravou rohovou značku a odtud se pokračuje ve hře. (Viz obr. 5.)

2.7. Aut

 1. a) Když míč opustí na podélné straně hřiště tím, že se překulí nebo přeletí přes mantinel, hra se přeruší. Míč rozhodčí postaví 1 m od mantinelu v místě, kde míč hřiště opustil. Rozehrává družstvo, které aut nezavinilo.Protihráči musí být nejméně 2 m od míče, když se s ním bez hvizdu rozhodčího pokračuje ve hře.
 2. b)      Je-li soupeř při rozehrání blíže k míči než 2 m, nařídí se proti němu volný úder.
 3. c) Když dopraví míč za brankovou čáru (vedle branky) útočící družstvo, musí rozhodčí hru přerušit a míč postavit na rohovou značku na té straně hřiště, na které míč přešel do autu. Rozehrává bránící se družstvo.
 4. d) Aut může být rozehrán více dotyky rozehrávajícího hráče.
 5. e) Aut postranní ani vedle branky se po uplynutí hracího času již nerozehrává.

2.8. Roh

 1. a) Když se míč dostane za vlastní vnější brankovou čáru (vedle branky) po dotyku vlastního hráče nebo jeho kola, musí rozhodčí hru přerušit a postavit míč na příslušné straně na rohovou značku.Rohový úder se rozehrává na hvizd rozhodčího poté,co hráči zaujali správné postavení.
  Při  provádění rohového úderu musí být hráč hájící branku (brankář) oběma koly ve svém trestném území a jeho spoluhráč (přední hráč) musí být za středovou čárou na opačné straně, než na které je prováděn úder.Za čárkovaným obranným územím pro něj platí odstup 4 m od míče.Středovou čáru smí přejet a brankář smí opustit trestné území až po provedení úderu.Rozehráno je, jakmile se rozehrávající hráč po hvizdu rozhodčího dotkne míče.Druhý hráč družstva provádějícího úder nesmí být v soupeřově trestném území, ani na protilehlé straně hřiště uvnitř soupeřova obranného území.Středová čára mezi značkou 4-m úderu a středem trestného území i ve svém myšleném prodloužení do trestného území se považuje za “zeď. To znamená, že před provedením úderu nesmí přes tuto “zeď” přesahovat ani útočník, ani obránce.Není rozhodující stykový bod kola se zemí , ale žádná z nejvíce vyčnívajících částí kola ani těla nesmí ani na zemi , ani ve vzduchu , přes tuto „zeď“ přesahovat.
 2. b) Rohový úder smí být zahrán jediným dotykem.Rozehraný míč, odražený od branky nebo od mantinelu neopravňuje úder provádějícího hráče k druhému úderu, dokud se míče nedotkl jiný hráč.
 3. c) Rohový úder se musí provádět i tehdy, když před jeho provedením uplynul čas (poločasu nebo zápasu). Rohový úder prováděný po uplynulém čase může být uznán za platnou brankou jen, dosáhne-li míč branky přímo z úderu nebo v důsledku chybného zákroku brankaře. Oba na úderu nezúčastněni hráči se nesmějí při provádění úderu po čase nijak zúčastnit, ani klamně.
 4. d) Rohový úder prováděný po uplynulém čase řádně odvrácený za vnější brankovou čáru neopravňuje k nařízení dalšího rohového úderu.Za neregulérní hájení branky se nařídí a provede 4-m úder.

2.9. Hájení branky

 1. a) Všechny přestupky brankáře uvnitř trestného území musí být trestány 4-m úderem.
 2. b) Branku může hájit střídavě kterýkoliv z obou hráčů. Branku hájící hráč (brankář) smí odvracet míč jednou nebo oběma rukama, jestliže je přitom předním i zadním kolem v trestném území, má obě nohy na pedálech a je oprávněn hrát.
 3. c) Brankářem zachycený (držený) míč nesmí být odhozen za čárkované obranné území a musí se do tří sekund opět dotknout země. Nesmí také být hozen spoluhráči mimo obranné území např. na hlavu, tělo nebo kolo.Dopadne-li zachycený a odhozený míč regulérně do obranného území a pak se překulí přes čáru obranného území, není to přestupek.
 4. d) Odražení (vyražení) míče (i opakovaně) rukama za obranné území je dovoleno, jestliže předtím nebyl míč držen jednou nebo oběma rukama.
 5. e) Míč odvrácený rukama, který se po dopadu na zem, ať do obranného území nebo mimo ně, kutálí dál, může vést k platné brance jen tehdy, když byl regulérně odvrácen a dotkl se ho ještě jiný hráč. Rukou tedy nelze branku dát, s výjimkou vlastní branky při chybném zákroku brankáře.
 6. f) Brankář smí , poté co míč zachytil, míčem jednou udeřit o zem a opět ho chytit do rukou. Poté musí být míč odhozen nebo zahrán.

2.10. Trestné území

 1. a) V průběhu hry se smí v trestném území zdržovat vždy jen jeden hráč téhož družstva jako brankář. Hráč je v trestném území, jestliže se země v trestném území dotýká některá část jeho kola nebo těla.
 2. b) Z útočícího družstva smí v průběhu hry vjet do soupeřova trestného území také jen jeden hráč, a to jen tehdy, když se v trestném území již nachází míč.
  Hráč je v soupeřově trestném území, jestliže se země v trestném území dotýká některá část jeho kola nebo těla. Jestliže hráč „vyloví“ z trestného území míč, ležící tam na zemi, dotýká se trestného území. Prodloužená čára trestného území (za brankovou čárou) nepatří k trestnému území.
 3. c) Pokud se nachází útočící hráč v trestném území soupeře tím, že byl míč z trestného území vyražen, není to přestupek, když se míč pohybuje směrem od branky a brankář není útočníkem nijak omezován.Dostane-li se k míči jeden z útočících hráčů, není to výhoda a píská se „bez míče“, volný úder z průsečíku středové čáry a trestného území.Útočící hráč, který zůstal v trestném území je oprávněn hrát až když se nachází opět zcela mimo trestné území.
 4. d) Usoudí-li rozhodčí na přestupek, trestá se též volným úderem z průsečíku středové čáry a trestného území. („Bez míče.“)
 5. e) Když jsou oba hráči útočícího družstva v soupeřově trestném území, i když je tam míč, nařizuje se též volný úder z hranice trestného území. Míč rozehrává na hvizd rozhodčího jeden z hráčů bránícího se družstva. Musí být rozehráno jedním dotykem.
 6. f) Brankoviště (prostor v brance) je součástí trestného území.

2.11. Volný úder

 1. a) Volný úder je trestem za přestupky, k nimž došlo mimo trestné území. Rozhodčí položí míč na místo, na kterém k přestupku došlo, nejméně 1 metr od mantinelu. Poté co jsou hráči provinivšího se družstva vzdáleni nejméně 4 m od míče, rozehrává míč po hvizdu rozhodčího družstvo soupeřů. orušením pravidel je nedodržení této vzdáleností od míče a není při tom rozhodující, zda se bránícího hráče míč dotkne nebo nedotkne (viz obr. 3-odstup 4m). Až do provedení rozehry, tzn. do doby dotyku míče rozehrávajícím hráčem, musí být tato čtyřmetrová vzdálenost dodržena.Při provádění volného úderu ze vzdálenosti menší než 4 m od branky, musí být brankář celým svým kolem před zapískáním bezprostředně u brankové čáry, maximálně ve vzdálenosti 15 cm. Tuto polohu smí změnit až po rozehrání míče. Volný úder musí být zahrán jediným úderem, před druhým dotykem se musí nejdříve dotknout míče jiný hráč nebo jeho kolo. Dotyk branky nebo mantinelu neopravňuje k druhému úderu.
 2. b) Volný úder musí být proveden i po uplynutí regulérního času (poločasu nebo zápasu). Provádí se ještě „poslední úder“.Po uplynulém čase prováděný volný úder může vést k platné brance jen tehdy, když se míč dostane do branky přímo úderem nebo chybným zásahem brankáře.Po uplynulém čase řádně odvrácený volný úder, sražený za brankovou čáru, se již netrestá rohovým úderem.Oba na úderu nezúčastnění hráči se nesmějí při provádění úderu po čase nijak zúčastnit, ani klamně.Za neregulérní hájení branky se nařídí a provede 4-m úder.

2.12.  4-m úder

4-m úder je trestem za:

 1. a) přestupky proti pravidlům ve vlastním trestném území :

hráč je v trestném území, jestliže částí svého kola nebo těla je na zemi v trestném území. Také když se při dotyku s trestným územím dopustí přestupku mimo ně, nařizuje se  4-m úder.

 1. b) za následující přestupky mimo trestné území:
 2. Když hráč hrubým přestupkem omezí soupeře, např. když do něho najede nebo ho strhne z kola.
 3. Když hráč, který není již oprávněn hrát, jde, běží nebo jede za soupeřem nebo za míčem a zabrání mu pokračovat ve hře.
 4. Úmyslné zahrání rukou mimo trestné území.
 5. Úmyslné odtažení nebo posunutí branky hráčem nebo osobou doprovodu.
 6. Když se hráč oddělí od kola a úmyslně zadrží míč nebo zabrání soupeři pokračovat ve hře.
 7. Když je střílející hráč faulován před soupeřovou prázdnou brankou.
 8. c) Při provádění 4-m úderu se musejí všichni hráči, kromě brankáře a střílejícího, zdržovat za značkou 4-m úderu, z níž bude úder prováděn.Po hvizdu rozhodčího musí být míč vystřelen přímo na branku.Oba na úderu nezúčastněni hráči se nesmějí rušivě ani klamně, nijak podílet.Protihráč musí dodržovat minimální vzdálenost 4 m od značky 4-m úderu a smí se zdržovat jen na protilehlé straně hřiště, než ze které najíždí střílející hráč.Oba na úderu nezúčastnění hráči smějí zasáhnout do hry až po dotyku míče.Když se brankářův spoluhráč dopustí přestupku proti těmto pravidlům, nařídí se opakování 4-m úder. Když se dopustí přestupku proti těmto pravidlům spoluhráč střílejícího, nařídí se proti němu volný úder.
 9. d) 4-m úder smí být hrán jen jediným dotykem, a to přímo na branku.Projetí kolem míče nebo zastavování při nájezdu na míč není dovoleno.Tyto přestupky se trestají volným úderem.Odražení míče od konstrukce branky neopravňuje k druhému úderu.
 10. e) Obrana při 4-m úderu se provádí tak, že se brankář postaví před hvizdem rozhodčího oběma koly bezprostředně vedle brankové čáry, maximálně 15 cm před ní. Toto svoje postavení smí změnit až po provedení 4-m úderu. Při přestupku proti tomuto pravidlu se musí 4-m úder opakovat.
 11. f) 4-m úder musí být proveden, i když uběhl čas poločasu nebo zápasu. Když zazní závěrečný hvizd před provedením úderu, musí rozhodčí, když je brankář připraven, provedení zapískat . Když zazní závěrečný signál během letu míče, ale míč ještě nedosáhl brankové čáry, není platná branka a úder se neopakuje.
  4-m úder prováděný po uplynutí času, může být uznán za platnou branku jen tehdy, je-li dopraven míč do branky bez přičinění hráčů na úderu nezúčastněných. Za hráče na úderu zúčastněné se považují brankář a střílející.Druhý úder po odražení míče již střílející nesmí provést. Je-li 4-m úder, prováděný po uplynutí času, regulérně odvrácen za vnější brankovou čáru, neopravňuje to k nařízení rohového úderu.Při neregulérním hájení branky se nařizuje nový 4-m úder, pokud při tom nebylo dosaženo branky.Při neregulérním provádění úderu po uplynulém čase, např. zastavováním při nájezdu apod., se provádějící již netrestá. 4-m úder se však již neprovádí a hra končí.

2.13. Signály píšťalkou

 1. a) Zahájení hry, roh, 4-m úder, volný úder a míč rozhodčího se rozehrávají na hvizd rozhodčího.Rohový, 4-m úder a volný úder smějí být zahrány jen jediným úderem. Před dalším dotykem téhož hráče se míč musí dotknout jiného hráče nebo jeho kola.Po provedení úderu jsou všichni ostatní hráči opět oprávněni hrát.
 2. b) Jestliže rozehry, prováděné na hvizd rozhodčího, jsou rozehrány před hvizdem, musí být opakovány.
 3. c) Při postranním autu nebo autu za vedlejší brankovou čáru se hra odpíská.Rozhodčí musí míč ihned postavit a ihned jím může být zahráno bez pískání. Povolení hry není vázáno připraveností brankáře, může se hrát ihned.
 4. d) Při všech přestupcích proti pravidlům musí rozhodčí jednoznačně ukázat, proti komu je úder nařízen. Jednoznačné ukazování rukou je nutné i při autech a rozích.
 5. e) Volný a 4-m úder, roh a míč rozhodčího se píská, jakmile hráči zaujali předepsané odstupy.

2.14. Námitky, nepřístojné chování, hrubé nesportovní chování

 1. a) Jestliže se hráč nebo družstvo chovají nepřístojně, rozhodčí je napomene (žlutou kartou).

Nepřístojné chování je:

 • když hráči opakovaně kritizují rozhodnutí rozhodčího,
 • když jsou vyvolány rozepře se spoluhráčem,soupeřem, rozhodčím sborem nebo diváky,
 • když hráči opakovaně neoprávněně protestují zdvižením ruky,
 • když se opakovaně vyskytují úmyslné přestupky proti pravidlům,
 • když hráči bez oprávněného důvodu přestanou hrát nebo opustí hřiště. 
 1. b) Je-li zápas opakovaně rušen doprovodem nebo příznivci některého družstva s cílem dosáhnout výhody pro toto družstvo nebo nevýhody pro soupeře, nebo je-li rozhodčí neustále nevhodně kritizován, má rozhodčí právo hru přerušit, nechat zastavit čas a provinilce usměrnit. Rozhodčímu přísluší i právo takto se provinivší příznivce nebo členy doprovodu po dobu trvání tohoto zápasu vykázat z haly.
 2. c) Při napomínání se hra přeruší, nechá se zastavit čas (viz obr. 6) a zúčastněným se napomenutí oznámí ukázáním žluté karty.Důvod napomenutí a kterému hráči je určeno,musí rozhodčí nahlásit rozhodčímu sboru.Rozhodčí sbor musí napomenutí i zbývající čas zápasu ohlásit.Poté se na písknutí ve hře pokračuje.
 3. d) Jestliže chování hráče vyvolá další napomenutí v témž zápase, napomene se nejprve podle bodu 2.14 c)  žlutou kartou.Následovně mu rozhodčí ukáže červenou kartu , čímž je vykázán ze hřiště.Zápas je hodnocen jako prohraný 0 : 5, pokud výsledek v té době nebyl příznivější pro soupeře.
 4. e) Při hrubém nesportovním chování se hráči, bez předchozího varování nebo napomínání, ukáže červená karta.

Hrubé nesportovní chování je např.:

 • když ke hře oprávněný hráč soupeři zabrání hrubým přestupkem, např. jej porazí, strhne z kola „faul záchranná brzda“,
 • násilnosti vůči hráčům, funkcionářům nebo divákům,
 • urážka rozhodčího,
 • hození nebo střelení míče na rozhodčího,
 • úmyslné najetí nebo vražení do rozhodčího.

Tento přerušený zápas je hodnocen jako prohraný 0 : 5, pokud výsledek v té době nebyl pro soupeře příznivější.

 1. f) Napomenutí hráče se vždy trestá žlutou kartou.

2.15. Zranění a vyloučení hráčů nebo družstev

Jestliže družstvo nenastoupí nebo nastoupí opožděně a při vyloučení družstva platí následující nařízení:

 1. a) V zásadě je každý zápas, při jehož zahajovacím hvizdu není družstvo na hřišti přítomno oběma hráči, prohraný 0 : 5.
 2. b) Při určování pořadí zápasů je rozhodčímu sboru dovoleno brát ohled na družstva, která se zjevně nezaviněně nedostavila včas.
 3. c) Družstvo, které se nedostaví včas, zůstává v turnaji , pokud nejsou odehrány zápasy kola. Zápasy podle pořadí zápasů již prošlé se však považují za prohrané 0:5.
 4. d) Je-li družstvo vyřazeno, protože se nezúčastnilo turnaje nebo hracího dne, považují se všechny zápasy ve prospěch soupeřů jako vyhrané 5 : 0.
 5. e) Po vykázání ze hřiště, podle bodu 2.14 d), může dotyčný hráč nastoupit do dalšího zápasu.
 6. f) Po vykázání ze hřiště, podle bodu 2.14 e) následuje automaticky zákaz startu v následujících dvou mistrovských zápasech.Při závažném přestupku může být proti provinilému provinilým zavedeno řízení u příslušného svazu,výboru, odborné komise nebo sportovního soudu.Za vyloučeného hráče může v následujícím zápasu nastoupit oprávněný náhradní
 7. g) Při vyloučení obou hráčů družstva, podle 2.14 e), z turnaje se všechny zápasy družstva anulují. Družstvo nemá nárok na umístění ani cenu.
 8. h) Při vyloučení obou hráčů družstva, podle bodu 2.14 e), v jednom hracím dni (kole) běžícího mistrovství se odehrané zápasy počítají podle dosaženého výsledku. Neodehrané zápasy se počítají jako prohry 0 : 5.
 9. i) Je-li družstvo vyřazeno pro zranění, onemocnění nebo nepřítomnost náhradníka z turnaje, počítají se odehrané zápasy podle dosaženého výsledku a neodehrané zápasy jako prohry 0 : 5.
 10. j) Jestliže hráč zvednutím ruky signalizuje zranění, může rozhodčí po ukončení útočné akce zápas přerušit. Ostatní hráči nesmějí opustit hřiště.
 11. k) Jestliže hráč zvednutím ruky signalizuje zranění, může rozhodčí hru přerušit.Pozná-li, že toto zranění není jednoznačné, může zvednutím ruky naznačit, že signalizaci hráče bere na vědomí, ale nemusí tím být donucen hru přerušit.Rozhodčí musí posoudit, nakolik je signalizované zranění předstírané, např. když současně má hráč závadu na kole. V tomto případě hru nepřeruší.

Usoudí-li rozhodčí, že jde o zranění, přeruší hru, nechá zastavit čas, dá pokyn vedoucímu družstva nebo lékaři, že nyní mohou vstoupit do hřiště. Vstoupit na hrací plochu mohou pouze odpovědný vedoucí, lékař nebo zdravotník. Vstoupí-li vedoucí družstva nebo lékař před pokynem komisaře do hřiště, družstvo je potrestáno 4-m trestným úderem.

Během tohoto přerušení kvůli zranění mohou být kola vyměněna a za mantinelem(v prostoru pro trenéra) opravována. Brankoví rozhodčí musí tento postup přesně sledovat, případné přestupky, proti tomuto pravidlu mohou usměrnit nebo vysvětlit.

Žádný jiný hráč nesmí během přerušení kvůli zranění opustit hrací plochu. Vedoucí soupeřova družstva nesmí během tohoto přerušení vstoupit na hřiště, musí zůstat za mantinelem v prostoru trenéra.

Jestliže se hráč vážně zranil a rozhodčí se přesvědčil o tom, že nebude schopen v následujících 5-ti minutách pokračovat ve hře, může toto družstvo nejpozději do 5-ti minut pokračovat ve hře s oprávněným náhradníkem.Když rozhodčí usoudí, že ošetření potrvá déle, má právo tento čas prodloužit až na 10 minut.Zraněný hráč může po ohlášení komisaři nebo hlavnímu rozhodčímu opět nastoupit v dalších zápasech.Je-li tentýž hráč podruhé nahrazen náhradníkem, nemůže již nastoupit.Jeden z kmenových hráčů družstva musí vždy zůstat ve hře.

Napsat komentář